Avaleht

Hoolduskoristus

Koristusteenus, mida osutatakse regulaarsete ajavahemike järel viisil, mis on määratletud kokkuleppes kliendiga. Antud teenus aitab hoida kodus puhtust järjepidevalt heal tasemel ning lisaks võidad kindlasti endale mitu tundi lisa vaba aega!

Vaata edasi

Eripuhastustööd

Erinevate pindade ühekordne põhjalik puhastamine (näiteks akende pesu, vuukide puhastamine) ja vajadusel töötlemine kaitseainetega (põrandate õlitamine, vahatamine).

Vaata edasi

Suurpuhastus

Harva ja põhjalikult tehtav ühekordne koristus, mida teostatakse siis, kui hoolduskoristus ei anna enam kliendiga kokku lepitud tulemust. Suurpuhastuse käigus eemaldatakse pindadelt mustus, mis on kogunenud pikema aja jooksul.

Vaata edasi

Kontorite koristus

Puhas ja särav kontor on esimene mulje teist teie klientidele ning teeb meele rõõmsaks ka teie töötajatele! Vaata järgi, mida pakume kontori koristuse puhul.

Vaata edasi
Meie veebisait kasutab küpsiseid, et pakkuda personaalsemat kogemust. We use cookies to personalise content.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Cloverhome OÜ privaatsustingimused kehtiv alates 12.10.2021.a.
  1. Üldsätted
1.1. Privaatsustingimused („Tingimused“) reguleerivad isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist Cloverhome OÜ ( “andmetöötleja“) poolt   1.2. Andmesubjekt Tingimuste tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb. Isikuandmed on üksnes füüsilisel isikul, isikuandmete kaitse põhimõtteid ei kohaldata juriidilise isiku kohta käivatele andmetele. 1.3. Klient  Tingimuste tähenduses on igaüks, kes kasutab andmetöötleja teenuseid, külastab andmetöötleja kohtulehte või sisestab oma andmed andmetöötleja kodulehel asuvale kontaktvormile või saadab andmetöötlejale oma andmeid sisaldava e-maili. 1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid ning tagab isikuandmete seadusliku ja turvalise töötlemise.
  1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel või andmesubjektile teenuste osutamise käigus. 2.2. Andmesubjekt annab andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata Tingimustes määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel või e-maili teel andmetöötlejale jagab. 2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse Tingimuste rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest. Juhul kui andmesubjekt esitab andmetöötlejale valeandmeid või jätab teavitamata andmete muutumisest, siis lasub vastutus sellistest valeandmetest tuleneva kahju eest nii andmesubjektile kui ka kolmandatele osapooltele andmesubjektil endal.
  1. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Andmetöötleja töötleb järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid: 3.1.1. Ees- ja perekonnanimi; 3.1.3. Telefoninumber; 3.1.4. E-posti aadress; 3.1.5.Teenuse tellimise korral teenuse teostamise aadress; 3.1.6 Kodulehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi abil 3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites. 3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
  1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
  3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile: 3.4.1. Töötlemise eesmärk – päringud – säilitatakse päringule vastamiseks ja ka tulevikus võimalikult tekkivatele täiendavatele küsimustele vastamiseks.   3.4.2. Töötlemise eesmärk –teenuste osutamine– säilitatakse kuni olete tellinud teenuse.   3.4.3. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine säilitatakse seaduses nimetatud tähtaegadeni. 3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja võimaldab oma töötajatel juurdepääsu isikuandmetele ainult juhul kui see on vahetult vajalik teenuse osutamiseks. Andmetöötleja on sõlminud töötajatega lepingud, mis sisaldavad konfidentsiaalsuskohustust töötajale.
  1. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda. 4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta. 4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid. 4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. 4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda andmetöötleja poole aadressil info@cloverhome.ee.klient.veebimajutus.ee. Vastame päringutele 30 päeva jooksul. 4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
  1. Küpsised
5.1 Andmetöötleja kodulehekülg kasutab küpsiseid. Küpsiseid kasutatakse kodulehekülje külastatavuse jälgimiseks ja selle alusel arendab andmetöötleja oma teenuseid kliendile paremaks. Külastajal on võimalus küpsiste kasutamine blokeerida, muutes oma brauseri sätteid nii, et brauser ei luba küpsiste salvestamist.   5.2. Andmetöötleja kodulehekülg kasutab Google Analyticsi funktsiooni. Google Analytics  kogub kasutajate anonüümseid külastusandmeid. Andmeid töötleb ja säilitab Google.   6.Lõppsätted 6.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega. 6.2. Andmetöötlejal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult muuta, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Tingimused on oma uusimas versioonis alati kodulehel saadaval.
Save settings
Cookies settings